Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden ter zake de verkoop van zaken, de uitvoering van opdrachten en de aanneming van werken, zoals deze gehanteerd worden door Schiedel Metaloterm B.V. te Middelburg. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 24 juni 2014 ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 22019262.

I PARTIJEN
1. In deze algemene voorwaarden zal Schiedel Metaloterm B.V., gevestigd te Middelburg verder worden aangeduid als Schiedel Metaloterm.
2. Onder wederpartij wordt in de zin van deze algemene voorwaarden verstaan: “degene, die aan Schiedel Metaloterm een offerte heeft gevraagd dan wel bij Schiedel Metaloterm een order heeft geplaatst ter zake de verkoop van zaken ofwel degene, die Schiedel Metaloterm een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW heeft verstrekt dan wel van wie Schiedel Metaloterm de uitvoering van een werk heeft aangenomen.”

II ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die Schiedel Metaloterm doet, zoals gesloten koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht c.q. aanneming van werk,
2. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden door Schiedel Metaloterm niet geaccepteerd, tenzij Schiedel Metaloterm zulks uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen.
3. De in de catalogus of elders vermelde gewichten, afmetingen, afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens hebben een informatief karakter en zijn, met in achthouding van de gebruikelijke toleranties, niet bindend. Behalve als uit de offerte of overeenkomst het tegendeel blijkt. Alle gegevens blijven te allen tijde eigendom van Schiedel Metaloterm. Zij mogen door de afnemer niet worden gekopieerd of ter beschikking gesteld aan derden.

III AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen van Schiedel Metaloterm tot het uitvoeren van een opdracht c.q. tot het aannemen van een werk zijn vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is erop gebaseerd dat Schiedel Metaloterm haar werkzaamheden zonder enige stagnatie en in de door haar gewenste volgorde kan verrichten.

IV TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Een overeenkomst, waarbij Schiedel Metaloterm partij is, komt eerst tot stand zodra de overeenkomst is aanvaard door de wederpartij.

V NAKOMING OVEREENKOMST (ALGEMEEN)
A. Wijzigingen van de overeenkomst
1. Op verlangen van één van beide partijen, is het mogelijk dat de inhoud van de overeenkomst tussentijds wordt gewijzigd c.q. aangevuld. Een door de wederpartij verlangde wijziging c.q. aanvulling van de inhoud van de overeenkomst dient schriftelijk door Schiedel Metaloterm te worden aanvaard.
2. Indien de overeengekomen wijziging c.q. aanvulling leidt tot hogere kosten, een hogere kostprijs dan wel meerwerk, is Schiedel Metaloterm gerechtigd deze hogere kostprijs dan wel het eventuele meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen.
B. Inschakeling derden
1. Schiedel Metaloterm is gerechtigd voor de nakoming van haar overeenkomsten derden in te schakelen.
2. Het is mogelijk dat derden die in verband met de nakoming van een overeenkomst worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Schiedel Metaloterm gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat de met de wederpartij gesloten overeenkomst mede de bevoegdheid omvat om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden. Indien op verzoek van de wederpartij een bepaalde derde door Schiedel Metaloterm dient te worden ingeschakeld bij de nakoming van een overeenkomst, zal Schiedel Metaloterm niet aansprakelijk zijn voor fouten, die door deze derde onverhoopt mochten worden gemaakt.

VI NAKOMING KOOPOVEREENKOMST
A. Levering van zaken
1. De door Schiedel Metaloterm verkochte zaken worden door of namens Schiedel Metaloterm afgeleverd op de tussen Schiedel Metaloterm en de wederpartij overeengekomen plaats.
2. De levering vangt aan zodra de zaken het bedrijfsterrein van Schiedel Metaloterm verlaten en is voltooid op het moment van aflevering op de daarvoor overeengekomen plaats.
3. Alle zaken, die door Schiedel Metaloterm worden geleverd, worden voor rekening en risico van de wederpartij vervoerd.
4. De afnemer moet op de plaats van bestemming voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van onze producten zal de afnemer personeel en mechanische hulpmiddelen kosteloos te onzer beschikking stellen. In het algemeen zal de afnemer al het mogelijke doen om te bereiken dat de producten onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel in ontvangst kunnen worden genomen.
5. Schiedel Metaloterm heeft het recht die buiten haar toedoen niet kunnen worden verzonden, op te slaan of te doen opslaan voor rekening en risico van de afnemer. In dat geval mag Schiedel Metaloterm alles behalve van de opslagkosten ook betaling van de koopprijs verlangen alsof de levering had plaatsgehad.
6. Reclames dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld.
B. Leveringstermijn
Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Schiedel Metaloterm derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
C. Eigendomsovergang
1. Schiedel Metaloterm behoudt de eigendom van de door haar verkochte en/of geleverde zaken tot het moment dat de wederpartij aan verplichtingen jegens Schiedel Metaloterm, die uit deze, of uit enige andere overeenkomst met Schiedel Metaloterm voortvloeit, heeft voldaan.
2. De wederpartij is niet gerechtigd voor het in het vorige artikellid genoemde moment de verkochte en/of geleverde zaken aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, doch is slechts bevoegd de verkochte en/of geleverde zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
D. Terugname van goederen
Geleverde goederen worden niet teruggenomen.
E. Garantie op geleverde zaken
1. Schiedel Metaloterm staat er ten behoeve van de wederpartij voor in dat de door haar te leveren zaken voldoen aan alle overeengekomen specificaties, en vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. De garantie van Schiedel Metaloterm geldt voor alle metalen onderdelen en is beperkt tot vierentwintig (24) maanden na levering door Schiedel Metaloterm. Ter nakoming van haar garantieverplichting zal Schiedel Metaloterm gehouden zijn ten behoeve van de vervanging van defecte onderdelen voor haar rekening nieuwe of andere niet gebrekkige onderdelen te leveren, een en ander steeds ter keuze van Schiedel Metaloterm. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin beschreven, zijn voor rekening van de wederpartij.
2. Wanneer binnen een installatie verschillende Schiedel Metaloterm systemen zijn gecombineerd, gelden de bovenstaande garantiebepalingen per systeem uitsluitend voor het gedeelte van de installatie waarbij dit systeem is toegepast, op voorwaarde dat de toepassing conform de instructies van de fabrikant is. Wanneer binnen een installatie Schiedel Metaloterm onderdelen worden gecombineerd met niet-Schiedel Metaloterm onderdelen, vervalt elke aanspraak op garantie.
3. De garantie van Schiedel Metaloterm geldt niet voor door Schiedel Metaloterm geleverde zaken die zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of indien een gebrek aan genoemde zaken het gevolg is van een ongeluk, ondeskundig gebruik, misbruik of nalatigheid, en evenmin indien sprake is van normale slijtage.
4. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Schiedel Metaloterm gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Schiedel Metaloterm met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Schiedel Metaloterm tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de door de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak op garantie.

VII NAKOMING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT C.Q. VAN AANNEMING VAN WERK
A. Uitvoering
Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden van de uitvoering van de opdracht c.q. het werk in fasen zal plaatsvinden, is Schiedel Metaloterm gerechtigd de aanvang van deze werkzaamheden, die tot een fase behoren, uit te stellen, totdat de wederpartij schriftelijk aan Schiedel Metaloterm heeft laten weten dat zij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
B. Uitvoeringstermijn
1. Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering dient Schiedel Metaloterm derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De overeengekomen uitvoeringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de uitvoering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
3. Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, toch plaatsvindt, zodat vertraging in de uitvoering van de opdracht wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van uitvoering dienovereenkomstig verschoven.
C. Medewerking wederpartij
1. De wederpartij draagt er zorg voor dat hij en/of zijn medewerkers Schiedel Metaloterm steeds tijdig alle medewerking, gegevens en/of inlichtingen verschaft, welke Schiedel Metaloterm noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.
D. Garanties op uitgevoerd werk
1. Schiedel Metaloterm zal de opdracht c.q. het werk naar beste vermogen uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk.
2. Indien Schiedel Metaloterm zorgdraagt voor montage/installatie van door haar geleverde zaken, is de duur van de garantie beperkt tot twaalf (12) maanden na de dag dat de montage/installatie door Schiedel Metaloterm is voltooid. Deze garantie behelst in dat geval de enkele verplichting van Schiedel Metaloterm om in geval van ondeugdelijkheid van de betreffende werkzaamheden, deze opnieuw te verrichten.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoor-schriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. de toepassing van enig nieuw overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
d. montage/installatie of reparatie door de wederpartij of derden;
e. in overleg met de wederpartij aangewende, gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken.
4. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Schiedel Metaloterm gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Schiedel Metaloterm met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
5. Ter zake van door Schiedel Metaloterm uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

VIII PRIJZEN
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op de datum van de totstandkoming van de offerte geldende prijzen.
2. De in de overeenkomst of offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte of het afsluiten van het contract geldende loon- en materiaalkosten. Wijzigingen van de kostprijs van producten ten gevolge van een wijziging van de loon- en materiaalkosten na uitbrengen van de offerte zal Schiedel Metaloterm aan de wederpartij in rekening mogen brengen voor zover de wijziging ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn.
3. Alle prijzen zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting, alsmede exclusief andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd. Schiedel Metaloterm heeft het recht om deze rechten, heffingen en belastingen op geleverde zaken of op grondstoffen, waaruit de geleverde zaken worden vervaardigd voor zover zij zijn ingevoerd of verhoogd na de datum waarop een offerte is uitgebracht, ten laste van de wederpartij te brengen.
4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Schiedel Metaloterm begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de overige in dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5. Tenzij in de offerte of overeenkomst anders is vermeld, gelden onze prijzen af fabriek.

IX BETALING
1. De wederpartij is verplicht al hetgeen hij aan Schiedel Metaloterm is verschuldigd binnen dertig (30) dagen vanaf de dagtekening van de factuur te betalen zonder enige korting.
2. Indien de wederpartij niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege, dat wil zeggen door het enkele verloop van de termijn, in verzuim te zijn en kan de wederpartij met ingang van de in het vorige artikellid genoemde vervaldatum een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand over het totale door de wederpartij aan Schiedel Metaloterm verschuldigde bedrag.
3. Indien de wederpartij niet volgens afspraak betaalt, kan Schiedel Metaloterm incassomaatregelen nemen, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de inroeping van rechtskundige bijstand, en kunnen alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, de niet geliquideerde proceskosten daaronder begrepen, bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
4. Schiedel Metaloterm is te allen tijde gerechtigd om naar haar eigen keuze de verkochte zaken onder rembours te leveren dan wel van de wederpartij een vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Voorts is het Schiedel Metaloterm uitdrukkelijk toegestaan de levering van verkochte zaken afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de wederpartij tot genoegen van Schiedel Metaloterm bewijs van zijn kredietwaardigheid zal hebben verstrekt.

X OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Schiedel Metaloterm gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Schiedel Metaloterm bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Schiedel Metaloterm gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is Schiedel Metaloterm gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Schiedel Metaloterm bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Schiedel Metaloterm gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Schiedel Metaloterm te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Schiedel Metaloterm gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Schiedel Metaloterm bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opschortende overeenkomst(en).

XI VRIJWARING
De wederpartij vrijwaart Schiedel Metaloterm tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit (het gebruik van) de door Schiedel Metaloterm verkochte en geleverde zaken en verrichte werkzaamheden.

XII TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarbij Schiedel Metaloterm partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

XIII GESCHILLEN
Alle geschillen, ook die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke rijzen naar aanleiding van enige met Schiedel Metaloterm aangegane overeenkomst of enige daarmee verband houdende overeenkomst, waarbij Schiedel Metaloterm optreedt als verkopende partij respectievelijk opdrachtnemer, zullen uitsluitend worden berecht door de volgens de regels van de absolute competentie bevoegde Rechter in het arrondissement te Middelburg, tenzij Schiedel Metaloterm en de wederpartij zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage instantie.